saluran whatsapp aulaku

Kumpulan Biss Key Satelit Thaicom Ku-Band Lengkap Tahun 2020

*Biss Key* Thaicom Ku-Band. šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11050 H 30000 šŸ†” PPTV ➡ Sid: 2214 šŸ”‘ Biss: 1A84 52F0 E0CA FAA4 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11680 H 30000 šŸ†” PPTV ➡ Sid: 3020 šŸ”‘ Biss: 1A84 52F0 E0CA FAA4 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” 3 SD ➡ Sid: 2138 šŸ”‘ Biss: EFF6 5C41 2DC3 7C5C šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” 3FAM ➡ Sid: 2123 šŸ”‘ Biss: F386 40B9 66B9 8CAB šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11050 H 30000 šŸ†” 3 HD ➡ Sid: 2211 šŸ”‘ Biss: 31CA 938E 3658 F987 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11680 H 30000 šŸ†” 3 HD ➡ Sid: 3017 šŸ”‘ Biss: 31CA 938E 3658 F987 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” MCOT HD ➡ Sid: 2140 šŸ”‘ Biss: 334B 0785 4FCF 88A6 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” MCOT F ➡ Sid: 2124 šŸ”‘ Biss: D704 9671 20DD F6F3 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” TRUE4U ➡ Sid: 2134 šŸ”‘ Biss: 034C 99E8 9063 2F22 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11561 H 30000 šŸ†” TRUE4U ➡ Sid: 2134 šŸ”‘ Biss: 034C 99E8 9063 2F22 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11050 H 30000 šŸ†” BBTV CH7 ➡ Sid: 2213 šŸ”‘ Biss: 1F1B FB35 3085 33E8 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11680 H 30000 šŸ†” BBTV CH7 ➡ Sid: 3019 šŸ”‘ Biss: 1F1B FB35 3085 33E8 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11050 H 30000 šŸ†” AMARIN ➡ Sid: 2212 šŸ”‘ Biss: 61A1 696B CE3D 3E49 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11050 H 30000 šŸ†” TH RATH ➡ Sid: 2221 šŸ”‘ Biss: 0E1E 2854 D2CC D16F šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” CH8 ➡ Sid: 2137 šŸ”‘ Biss: 7AE9 72D5 60CE 74A2 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12688 V 30000 šŸ†” T sport ➡ Sid: 0125 šŸ”‘ Biss: 1111 1133 1111 1133 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” WP TV ➡ Sid: 2133 šŸ”‘ Biss: 2492 F5AB 0DC9 A177 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” NBT ➡ Sid: 2112 šŸ”‘ Biss: C279 427D B97E 386F šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” TPBS ➡ Sid: 2113 šŸ”‘ Biss: EBF7 E0C2 8F03 F587 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” TPTV ➡ Sid: 2120 šŸ”‘ Biss: A968 7E8F 71A3 7084 šŸ›°️ Satelit: Thaicom KuBand šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” BRIGHT ➡ Sid: 2130 šŸ”‘ Biss: 79BE 6299 1687 2AC7 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” VOICE ➡ Sid: 2131 šŸ”‘ Biss: E7A9 7909 3BE1 6682 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” NATION ➡ Sid: 2132 šŸ”‘ Biss: 7708 44C3 CFBC 8F1A šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” DTT 5(Group) ➡ Sid: 2115 šŸ”‘ Biss: 67D4 AFEA 2D70 FD9A šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” GMM25 ➡ Sid: 2135 šŸ”‘ Biss: 5073 8245 64D3 DA11 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” SPRING 26 ➡ Sid: 2136 šŸ”‘ Biss: FAD8 E5B7 28A3 23EE šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” TV5HD1 ➡ Sid: 2111 šŸ”‘ Biss: 4943 A632 B32C 8160 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” TNN24 ➡ Sid: 2126 šŸ”‘ Biss: 0A58 DA3C 0DCE 11EC šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” SP NEWS ➡ Sid: 2129 šŸ”‘ Biss: F463 3990 EDE2 4A19 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” MONO ➡ Sid: 2239 šŸ”‘ Biss: 92EB D552 86D9 6ECD šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11010 H 30000 šŸ†” NEW18 ➡ Sid: 2128 šŸ”‘ Biss: 945A C5B3 C928 4839 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11050 H 30000/11680 H 30000 šŸ†” ONE ➡ Sid: 2216/3015 šŸ”‘ Biss: BB87 C002 A086 4167 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 11680 H 30000 šŸ†” TPBS ➡ Sid: 3013 šŸ”‘ Biss: EBF7 E0C2 8F03 F587 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12345 V 45000 šŸ†” SARADEE 99/MVM thaiban/Media Online/Happy TVD MoMo2/TV Market Cool Channel šŸ”‘ Biss: FTA šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12407 V 45000 šŸ†” 5-PLUS/DW/CNAI/HLUTTAW NHK WORLD/FRANCE 24 FR FARMER/FRANCE24 ENG MRTV/MRTV_SPORT šŸ”‘ Biss: FTA šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12469 V 45000 šŸ†” MRTV-4HD/MAHARBAWDI for EDU šŸ”‘ Biss: FTA šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12688 V 30000 šŸ†” high Shopping/V2H2 CH2 SD/ETV HD/TGN 2 Hluttaw/Famer Channel slide DTV/MRTV šŸ”‘ Biss: 1111 1133 1111 1133 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12729 V 30000 šŸ†” TOOKDER/M CH/AEC/CHIC LAY THAI/FREE KU/Box Film Tvmyanmar/Channel K wish/BT BAN-TERING shop&show/BB TV/My TV HAPPY TV/TVB_Thai_Serie Sm Mo&Mu/MOMO 5. šŸ”‘ Biss: 1111 1133 1111 1133 šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12605 V 30000 šŸ†” Viewwold HD C-sa ➡ Sid: 0070 šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12605 V 30000 šŸ†” Ani+ HD ➡ Sid: 0075 šŸ”‘ Biss: 1836 E432 E2BE 1ABA šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12605 V 30000 šŸ†” Afilm HD ➡ Sid: 0045 šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12605 V 30000 šŸ†” Moviesat HD C-sa I Asia C-sat I Movie HD C-sat ➡ Sid: 0057/0060/0059 šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12605 V 30000 šŸ†” Live Sky1 Live Sky2 Live Sky3 Live Sky4 ➡ Sid: 0021/22/23/36 šŸ”‘ Biss: 1836 E432 F602 625A šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band šŸ“¶ 12605 V 30000 šŸ†” C-Sat TAI C-SAT KLANG HD C-SAT ESAN HD Series+HD C-sat Varity 2 HD Ani+Plus HD C-sat ➡ Sid: 0051/50/52/61/69/66 šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A
*Biss Key* Thaicom Ku-Band.

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11050 H 30000
šŸ†” PPTV
➡ Sid: 2214
šŸ”‘ Biss: 1A84 52F0 E0CA FAA4

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11680 H 30000
šŸ†” PPTV
➡ Sid: 3020
šŸ”‘ Biss: 1A84 52F0 E0CA FAA4

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” 3 SD
➡ Sid: 2138
šŸ”‘ Biss: EFF6 5C41 2DC3 7C5C

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” 3FAM
➡ Sid: 2123
šŸ”‘ Biss: F386 40B9 66B9 8CAB

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11050 H 30000
šŸ†” 3 HD
➡ Sid: 2211
šŸ”‘ Biss: 31CA 938E 3658 F987

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11680 H 30000
šŸ†” 3 HD
➡ Sid: 3017
šŸ”‘ Biss: 31CA 938E 3658 F987

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” MCOT HD
➡ Sid: 2140
šŸ”‘ Biss: 334B 0785 4FCF 88A6

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” MCOT F
➡ Sid: 2124
šŸ”‘ Biss: D704 9671 20DD F6F3

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” TRUE4U
➡ Sid: 2134
šŸ”‘ Biss: 034C 99E8 9063 2F22

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11561 H 30000
šŸ†” TRUE4U
➡ Sid: 2134
šŸ”‘ Biss: 034C 99E8 9063 2F22

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11050 H 30000
šŸ†” BBTV CH7
➡ Sid: 2213
šŸ”‘ Biss: 1F1B FB35 3085 33E8

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11680 H 30000
šŸ†” BBTV CH7
➡ Sid: 3019
šŸ”‘ Biss: 1F1B FB35 3085 33E8

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11050 H 30000
šŸ†” AMARIN
➡ Sid: 2212
šŸ”‘ Biss: 61A1 696B CE3D 3E49

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11050 H 30000
šŸ†” TH RATH
➡ Sid: 2221
šŸ”‘ Biss: 0E1E 2854 D2CC D16F

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” CH8
➡ Sid: 2137
šŸ”‘ Biss: 7AE9 72D5 60CE 74A2

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12688 V 30000
šŸ†” T sport
➡ Sid: 0125
šŸ”‘ Biss: 1111 1133 1111 1133

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” WP TV
➡ Sid: 2133
šŸ”‘ Biss: 2492 F5AB 0DC9 A177

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” NBT
➡ Sid: 2112
šŸ”‘ Biss: C279 427D B97E 386F

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” TPBS
➡ Sid: 2113
šŸ”‘ Biss: EBF7 E0C2 8F03 F587

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” TPTV
➡ Sid: 2120
šŸ”‘ Biss: A968 7E8F 71A3 7084

šŸ›°️ Satelit: Thaicom KuBand
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” BRIGHT
➡ Sid: 2130
šŸ”‘ Biss: 79BE 6299 1687 2AC7

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” VOICE
➡ Sid: 2131
šŸ”‘ Biss: E7A9 7909 3BE1 6682

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” NATION
➡ Sid: 2132
šŸ”‘ Biss: 7708 44C3 CFBC 8F1A

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” DTT 5(Group)
➡ Sid: 2115
šŸ”‘ Biss: 67D4 AFEA 2D70 FD9A

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” GMM25
➡ Sid: 2135
šŸ”‘ Biss: 5073 8245 64D3 DA11

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” SPRING 26
➡ Sid: 2136
šŸ”‘ Biss: FAD8 E5B7 28A3 23EE

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” TV5HD1
➡ Sid: 2111
šŸ”‘ Biss: 4943 A632 B32C 8160

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” TNN24
➡ Sid: 2126
šŸ”‘ Biss: 0A58 DA3C 0DCE 11EC

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” SP NEWS
➡ Sid: 2129
šŸ”‘ Biss: F463 3990 EDE2 4A19

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” MONO
➡ Sid: 2239
šŸ”‘ Biss: 92EB D552 86D9 6ECD

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11010 H 30000
šŸ†” NEW18
➡ Sid: 2128
šŸ”‘ Biss: 945A C5B3 C928 4839

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11050 H 30000/11680 H 30000
šŸ†” ONE
➡ Sid: 2216/3015
šŸ”‘ Biss: BB87 C002 A086 4167

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 11680 H 30000
šŸ†” TPBS
➡ Sid: 3013
šŸ”‘ Biss: EBF7 E0C2 8F03 F587

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12345 V 45000
šŸ†” SARADEE 99/MVM
      thaiban/Media Online/Happy
       TVD MoMo2/TV Market
       Cool Channel
šŸ”‘ Biss: FTA

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12407 V 45000
šŸ†” 5-PLUS/DW/CNAI/HLUTTAW
       NHK WORLD/FRANCE 24 FR
       FARMER/FRANCE24 ENG
       MRTV/MRTV_SPORT
šŸ”‘ Biss: FTA

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12469 V 45000
šŸ†” MRTV-4HD/MAHARBAWDI
      for EDU
šŸ”‘ Biss: FTA

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12688 V 30000
šŸ†” high Shopping/V2H2
      CH2 SD/ETV HD/TGN 2
      Hluttaw/Famer Channel
      slide DTV/MRTV
šŸ”‘ Biss: 1111 1133 1111 1133

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12729 V 30000
šŸ†” TOOKDER/M CH/AEC/CHIC
       LAY THAI/FREE KU/Box Film
       Tvmyanmar/Channel K
       wish/BT BAN-TERING
       shop&show/BB TV/My TV
       HAPPY TV/TVB_Thai_Serie
       Sm Mo&Mu/MOMO 5.
šŸ”‘ Biss: 1111 1133 1111 1133

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12605 V 30000
šŸ†” Viewwold HD C-sa
➡ Sid: 0070
šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12605 V 30000
šŸ†” Ani+ HD
➡ Sid: 0075
šŸ”‘ Biss: 1836 E432 E2BE 1ABA

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12605 V 30000
šŸ†” Afilm HD
➡ Sid: 0045
šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12605 V 30000
šŸ†” Moviesat HD C-sa
       I Asia C-sat
       I Movie HD C-sat
➡ Sid: 0057/0060/0059
šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12605 V 30000
šŸ†” Live Sky1
      Live Sky2
      Live Sky3
      Live Sky4
➡ Sid: 0021/22/23/36
šŸ”‘ Biss: 1836 E432 F602 625A

šŸ›°️ Satelit: Thaicom Ku-Band
šŸ“¶ 12605 V 30000
šŸ†” C-Sat TAI
      C-SAT KLANG HD
      C-SAT ESAN HD
      Series+HD C-sat
      Varity 2 HD
      Ani+Plus HD C-sat
➡ Sid: 0051/50/52/61/69/66
šŸ”‘ Biss: 8DEC 239C F602 625A
Seseorang yang paham dengan dunia teknologi,parabola,pendidikan,operator, media sosial,paket internet. dan parabola sesuai dengan skill yang di miliki.